วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การเมืองไทยในปัจจุบัน

การเมืองไทยปัจจุบันนี้ขาดความสามัคคีเนื่องจากมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก  ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ
เนื่องจากต่างฝ่ายต่างอยากจะเป็นรัฐบาลเพราะได้มาซึ่งอํานาจและผลประโยชน์จึงก่อให้เกิดความขัดแย้ง  จึงส่งผลให้เกิดความสับสนในเรื่องการเมือง  ในเรื่องของการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในสับดาที่จะถึงนี้ครับ ถึงยังไงรักใครชอบใครหรือถูกใจนโยบายของพรรคไหนก็อย่าลืมไปใช้สิทธิใช้เสียงกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ตัวแทนเข้ามาช่วยในการบริหารประเทศและพัฒนาประเทศไปได้เร็วยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เขายังรอความช่วยเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังประสบปัญหาต่อเนื่องที่เรียกว่าเป็นปัญหาสังคมได้แก่1 ปัญหาความยากจน 2  ปัญหาขาดที่อยู่อาศัย  3 ปัญหาขาดสาธารณูปโภค  4   ปัญหาเด็กไม่มีที่เรียนขาดการศึกษา  ปัญหาเหล่านี้จะต้องมีการรับแก้ไขปัญหาโดยรัฐบาลและปัญหาเหล่านี้ส่วนมากจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นชนบทดังนั้นเราควรใส่ใจในเรื่องของการเมืองให้มากขึ้นกว่าการดูการ์ตูนเพราะว่าการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจจะทําให้เราเป็นคนล้าหลังและไม่รู้เรื่องอะไรเลยและไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกตั้งได้เพราะเราไม่รู้หรือศึกษากับการเมืองเลย

www.212 cafe.com